За Контакти

ССП  КАПИТАЛ  ООД

офис: гр. София, район Красно село, п. код 1606,

ул. Лайош Кошут № 35, ет. 2, ап. 2;

Телефон/факс: (+359) 2 944 96 08;

(+359) 2 943 39 70; (+359) 888 194 442;

e-mail:

kapital_bs@mbox.contact.bg

 

УСЛУГИ

 

В условията на непрекъснато променящо се законодателство и увеличаващи се законови изисквания, всяка една фирма - участник в икономическия живот в страната е необходимо да оптимизира своята дейност. Първата стъпка след регистрацията и е избор на финансово-счетоводен екип, който професионално и отговорно да поеме счетоводното обслужване.

 

ССП КАПИТАЛ, като специализирано счетоводно предприятие извършва широк спектър от квалифицирани услуги на високо ниво. Организацията на счетоводството, вярното и честно представяне на финансовите резултати, данъчното облагане, спазването на осигурителното законодателство е важна инвестиция по пътя към успеха на всяка една компания.

 

В процеса на осъществяване на дейността си ССП КАПИТАЛ  извършва  следните основни дейности:

 

 

   Счетоводни услуги

 

Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно спецификата на дейността;

 

Съдействие при разработване на счетоводната политика;

 

Текущо осчетоводяване на стопанските операции по националните или

международните счетоводни стандарти;

 

Съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;

 

Изготвяне на месечни документи съгласно изискванията на ЗДДС;

 

Изготвяне на VIES декларация;

 

Изготвяне на Интрастат декларация;

 

Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси;

 

Попълване на патентни декларации;

 

Изготвяне на Годишен финансов отчет и Годишна данъчна декларация;

 

Изготвяне на годишни и регулярни отчети за БНБ и НСИ;

 

Подаване на информация по електронен път;

 

 

 

 

   Обработка на заплати и ТРЗ обслужване

 

   Консултиране и съдействие при изготвяне на договори за наемане на персонал по

   трудови и извънтрудови правоотношения;

 

Регистриране на трудовите договори;

 

Изготвяне на месечна ведомост и фишове за работни заплати;

 

Изготвяне на необходимите документи за промяна или прекратяване на договори по трудови и извънтрудови правоотношения;

 

On-line банкиране или изготвяне на необходимите платежни документи за дължимите социални и здравни осигурителни вноски;

 

Изготвяне на служебни бележки за дохода;

 

Издаване и попълване на трудови книжки;

 

Попълване и заверка на осигурителни книжки;

 

Представителство пред органите на социалното осигуряване и Главна инспекция по труда при ревизии;

 

   Подаване на информация по електронен път;

 

 

 Счетоводни и данъчни консултации

 

Писмени и устни консултации по определени казуси;

 

Консултация по определени бизнес схеми и определяне на данъчния ефект;

 

Съдействие при изготвяне на договори и оптимизиране на данъчния ефект;

 

Прилагане на СИДДО;

 

Консултации по валутно законодателство;

 

Представителство пред НАП;

 

 

Препоръчваният от нас вариант е:

 

 ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ, КАТО КОМБИНАЦИЯ НА ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ПО ГОРЕ - НА ОПТИМАЛНА ЦЕНА !